Deklaracja dostępności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie.

 

Data publikacji strony internetowej: 2016. Data ostatniej istotnej aktualizacji: strona nie była aktualizowana.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,

  • Dla informacji brak właściwej relacji,

  • Na stronie nie określono prawidłowej wartości celu danych wejściowych,

  • Nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem,

  • Zwiększając rozmiar elementów strony internetowej, w tym tekstu, następuje utrata zawartości lub funkcjonalności strony,

  • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście,


Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.


 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-04-13. Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

 

Skróty klawiaturowe

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Zbigniew Uss Wąsowicz, pcpr@staszowski.eu, zwasowicz@staszowski.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 15 866 50 77. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za

pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ul. Szkolna 4, 28-200 Staszów

 

 

  1. W budynku znajdują się 4 wejścia. Jest podjazd dla wózków. Strefa kontroli w postaci ochrony budynku.

 

  1. Jest winda. Korytarze i schody spełniają normy szerokości. Schody posiadają spocznik.

 

  1. Są pochylnie. Brak platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

 

  1. Przy budynku znajdują się 3 miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych. Najbliższy parking z miejscem dla osób niepełnosprawnych znajduje się w odległości 10 metrów do drzwi głównych wejściowych z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.

 

  1. Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.

 

  1. Jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. W budynku Starostwa Powiatowego, w którym mieści się PCPR jest tłumacz języka migowego. Można zamówić skorzystania z tłumacza migowego z 1 godzinnym wyprzedzeniem.

 

  1. W budynku znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

 

  1. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

 

 

Aplikacje mobilne

 

Brak aplikacji mobilnych.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-03-23
Data publikacji:2016-03-23
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1046