Piecza zastępcza i pomoc społeczna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

REALIZOWANE ZADANIA

 

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

W razie niemożności zapewnienia usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę, osoba wymagająca całodobowej opieki może ubiegać się o skierowanie do domu opieki społecznej.

Na terenie Powiatu Staszowskiego funkcjonują dwadomy pomocy społecznej, w których zorganizowana jest opieka dla osób psychicznie chorych oraz dla osób starszych i przewlekle somatycznie chorych.

Domy pomocy społecznej działają na podstawie statutów, które określają typ domu i szczegółowe zasady funkcjonowania.

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej wydaje z Starosta Staszowski w Staszowie. Wydanie decyzji poprzedza przeprowadzenie wywiadu środowiskowego i zebranie stosownych dokumentów przez ośrodek pomocy społecznej właściwy dla miejsca zamieszkania klienta.

Mieszkaniec pokrywa koszty pobytu w domu pomocy społecznej zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o pomocy społecznej miesięczną opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej, posiadającej dochód ustala się w wysokości 200 % kwoty ustalonej w art.4 ust pkt1. Opłata ta nie może być jednak wyższa niż 70 % dochodu osoby przebywającej w domu pomocy społecznej.

 

ŚWIADCZENIA  INTEGRACYJNE  NA  USAMODZIELNIENIE  LUB  KONTYNUOWANIE  NAUKI

Pomoc w integracji ze środowiskiem osób objętych opieką całkowitą w niektórych rodzajach placówek opiekuńczo -  wychowawczych, resocjalizacyjnych i zakładach dla nieletnich oraz rodzin zastępczych polega na:

  • pomocy pieniężnej na usamodzielnienie lub kontynuowanie nauki,
  • pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych i ekonomicznego usamodzielnienia, a także na pracy socjalnej,
  • pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej.

Pomoc przysługuje osobom opuszczającym placówkę lub rodzinę zastępczą znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Pomoc na kontynuację nauki 30 % kwoty z ustawy, pomoc na usamodzielnienie od 100 % do 400 %.

 

RODZINY ZASTĘPCZE

Rodzinie zastępczej udzielana jest pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w niej dzieci.

Pomoc ta przysługuje od dnia faktycznego przyjęcia dziecka w wykonaniu orzeczenia sądu opiekuńczego o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej lub od dnia zawarcia przez Starostę umowy cywilno - prawnej powierzenia dziecka, do uzyskania przez nie pełnoletności.

Świadczenie przysługuje na każde umieszczone dziecko, zaś jego wysokość uzależniona jest od dochodów dziecka, jego wieku, stanu zdrowia oraz stopnia rozwoju i niedostosowania społecznego.

Rodzina zastępcza otrzymuje miesięczną pomoc pieniężną wysokości:

  • 40% kwoty, która jest zapisana w Ustawie o pomocy społecznej. Jeżeli dziecko posiada własny dochód ( alimenty, rentę rodzinną, zasiłek dla sierot, zasiłek pielęgnacyjny lub dochód z majątku ) kwota ta zostaje pomniejszona o połowę tego dochodu.
  • 60 % kwoty z ustawy przysługuje dziecku, które nie ukończyło siódmego roku życia.

Jeżeli dziecko jest uprawnione do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego, to rodzinie przysługuje pomoc pieniężna w wysokości:

  • 80 % kwoty z ustawy w przypadku dziecka do lat 7
  • 60 % kwoty z ustawy w przypadku dziecka od 7-18 lat
  • 60 % kwoty z ustawy otrzymuje rodzina zastępcza także w przypadku, gdy dziecko w wieku 7-18 lat zostało w niej umieszczone na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Jeżeli dziecko posiada własny dochód, to w każdym przypadku pomoc ta zostaje pomniejszona o połowę tego dochodu.

Rodzinie może być przyznana, na jej wniosek jednorazowa pomoc, w wysokości do150 % kwoty bazowej na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodziny.

 

POMOC UCHODŹCOM

Cudzoziemcowi, któremu nadano w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, udziela się pomocy mającej na celu wspieranie jego integracji.

Pomocy udziela się w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy i obejmuje ona świadczenia pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego, opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz specjalistyczne poradnictwo socjalne, wspierające proces integracji.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-05-23
Data publikacji:2016-05-23
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2396