Jesteś tutaj: Start / Osoby niepełnosprawne

Osoby niepełnosprawne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Rodzaje zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem PCPR w Staszowie

 1. Dofinansowanie udziału osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych.
 2. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,
 3. Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
 4. Dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
 5. Dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika.
 6. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.
 7. Poradnictwo i doradztwo dla osób niepełnosprawnych.
 8. Opracowywanie i przedstawianie planów zadań oraz sprawozdań z wykorzystania środków wraz z wnioskiem o ich zapotrzebowanie.
 9. Współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

  

Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.

Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny może złożyć każda osoba legitymująca się aktualnym ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności.

Wysokość dofinansowania może wynieść do 60% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli:

przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

- 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

- 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej, oraz zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.

 

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

 

Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

O dofinansowanie może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która posiada aktualne i ważne orzeczenie o niepełnosprawności oraz przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

- 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

- 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

 Warunkiem ubiegania się o w/w dofinansowanie jest uzyskanie przez wnioskodawcę zlecenia z Narodowego Funduszy Zdrowia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne/środki pomocnicze wydawane na podstawie odrębnych przepisów.

 

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.

Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier może złożyć każda osoba niepełnosprawna legitymująca się aktualnym ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności, związku z indywidualnymi potrzebami wynikającymi z rodzaju niepełnosprawności oraz, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi wnioskodawcy wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków PFRON.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

Wnioski rozpatrywane zgodnie z regulaminem w sprawie ustalania zasad rozpatrywania wniosków i przyznawania dofinansowania osobom niepełnosprawnym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej.

 

Dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

O dofinansowanie wskazanego zadania mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:

- prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,

- udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,

- udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Dofinansowaniem nie mogą być objęte koszty poniesione przed przyznaniem dofinansowania i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

Wnioski na przedmiotowe należy składać do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

 

Dofinansowanie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie rehabilitacyjnym.

 

O dofinansowanie może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która posiada aktualne ważne orzeczenie o niepełnosprawności oraz przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

- 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

- 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

W przypadku przekroczenia powyższych dochodów, dofinansowanie jest pomniejszane o kwotę przekroczenia.

Turnus musi trwać minimum 14 dni nieprzerwanie i odbywać się wyłącznie w ośrodku, który posiada aktualny ważny wpis do rejestru prowadzonego przez wojewodę.

W przypadku gdy osoba niepełnosprawna wymaga pomocy osoby drugiej na turnusie, w przypadku uzasadnionym i potwierdzonym przez lekarza, wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie również dla opiekuna.

 

Dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika.

 

O w/w dofinansowanie może ubiegać się osoba, która posiada aktualne ważne orzeczenie o niepełnosprawności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-05-23
Data publikacji:2016-05-23
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4956